Wijkraad Buitengebied   Breda Zuid-West
Nieuwsbrief Oktober 2018

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de zaken in het buitengebied.

Ook vindt u een lijstje met mededelingen en de agenda.

PS. U kunt de foto's downloaden door dit aan te klikken bij de mail.
Klik dan op
Afbeeldingen hieronder weergeven


 

 

Mededelingen

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:
BOA stelt zich voor, heeft u vragen?
Bericht uit Liesbos

Jaarvergadering van de Wijkraad
Motie trots op de Rith
Bagven park
De Turfvaart
De Energietransitie
Windenergie

 

BOA stelt zich voor

Brian Kas stelt zich voor als nieuwe Wijk BOA voor Effen, het Lies, Liesbos, Overa en de Rith
Een Bijzonder Opsporings Ambtenaar zorgt samen met de wijkagenten voor orde en veiligheid in het gebied

 

Bericht uit Liesbos

Gemeenschapshuis Liesbos is op zoek
naar kandidaten voor versterking van het bestuur en
naar vrijwilligers voor diverse taken.
 
Zij doet daarvoor onder meer  een oproep aan
gebruikers en verenigingen van het gemeenschapshuis.

 

Jaar vergadering 15-01-2019

Het lijkt nog ver weg maar voor de jaarvergadering van de wijkraad is de datum al vastgelegd.
Dinsdag 15 januari 2019 is gereserveerd in gemeenschapshuis Liesbos
Liesstraat 4  in Breda
Noteert u deze datum vast in uw agenda

 

Motie trots op de Rith

Verkeer en Beheer
Het ‘meubilair’ is met de werkgroep recreatie én de gemeente besproken. Er komt één lijn in de banken en we zijn in overleg over de plaatsen waar de banken worden geplaatst.
 
Ook werkt de gemeente aan ‘toegangspoorten’ van het gebied. We krijgen drie kunstwerken die een fraaie entree vormen van de Rith.
 
Voor het verkeer was het vraagstuk: ‘ze rijden te hard en de wegen worden onvoldoende onderhouden’. De gemeente heeft nu een verkeerstelling uitgevoerd en stelt dat hier ‘geen probleem’ is.
Wel gaan we nadenken over snelheidsbeperkende maatregelen.

 

Bagvenpark

Op dit terrein is een Reclamezuil  en Hamburgerrestaurant ‘vergund’. Daartegen loopt nu een bezwarenprocedure. Met name de reclamezuil is te groot en past niet in deze groene omgeving. In de zomer hebben we een second opinion op welstand ontvangen. Daarin bevestigt men dat er sprake is van een prachtig coulissenlandschap. Toch ziet dit adviesorgaan geen bezwaar voor de plaatsing van de zuil. De bezwarencommissie is met een advies gekomen, waarna het College tot een besluit zal moeten komen.

 

De Turfvaart

Op een zondag in september was er een wandeling van de Bron naar de Monding van de Turfvaart. Gidsen van de IVN vertelden over de turfwinning van het gebied en de hedendaagse aanpak voor natuurherstel.
Het Princenhaags museum wijdt drie thema avonden aan de Turfvaart.
 

 

Energietransitie

Een tegenwoordig veel verkondigd woord is energietransitie  waar staat dit voor ?
Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen.
Wat betekent het voor ons, en waar krijgen we zoal  mee te maken.
Moet ook u van het aardgas ? hoe gaat u dan voorzien in zaken als verwarmen en koken.

Bent u in staat om zelf (Zonne)energie op te wekken ?
Maar ook hoe kunt u besparen op verbruik, voldoet uw huis aan de juiste vormen van isolatie denk hierbij aan thermopane beglazing, vloer-  en muurisolatie en energiezuinige verlichting ?
Op termijn moeten ook wij een Lokale Energie Agenda (LEA) op gaan stellen  hoe we als gemeenschap een bijdragen kunnen leveren.

Op 6 juni jl heeft er een  brainstormsessie  plaats gevonden met een aantal vrijwilligers in gemeenschapshuis de Kievitslaar. Later dit jaar zal dit een vervolg krijgen.

 

Windenergie

Inpassingsplan Windenergie A16

Provinciale Staten stelden op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vast .

Dit op een druk bezochte bijeenkomst in het provinciehuis waar een flinke delegatie insprekers vanuit het  buurtschap Overa  hebben ingesproken met als doel hun zorgen kenbaar te maken over de eventuele plaatsing van 3 windturbines op het knooppunt Galder met het verzoek deze niet in dit Provinciaal inpassings- plan mee te nemen en op zoek te gaan naar een andere locatie. Provinciale staten heeft echter het voorgelegde  Inpassingsplan Windenergie A16 ongewijzigd vastgesteld. Naar verwachting zullen de bewoners van Buurtschap Overa de stap naar de Raad van State maken om als nog te plaatsing op de vastgestelde locaties aan te vechten. Voor meer info  kunt u via bijgaande link meer informatie vinden over het inpassingsplan

Beschikbaarheid en inzage van stukken Het Inpassingsplan Windenergie A16 en de omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2018 in te zien. Het inpassingsplan is uitsluitend digitaal in te zien via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 en www.brabant.nl/ipWindenergieA16. De omgevingsvergunningen zijn zowel op deze site als op papier in te zien, bij de gemeentehuizen van Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert (tijdens de gebruikelijke openingstijden).

 

Agenda

13 december: Wijkraadsvergadering
15 januari: Jaarvergadering in Liesbos
 


 
Rechtstreekse informatie via de mail?
Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief: nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Reacties graag naar: info@wijkraadbredazw.nl
http://www.wijkraadbredazw.nl/

 

 
Copyright ©  2018 Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West, All rights reserved.

Ons mailadres is:
info@wijkraadbredazw.nl

Veranderen hoe u deze mails ontvangt?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Secretariaat: Oude Rijsbergsebaan 33Breda  / 4838 BH 
http://www.wijkraadbredazw.nl/ / Tel. 076-5211117 / info@wijkraadbredazw.nl