Trots op buitengebied Zuid (de Rith)

- (Voorlopige) Zienswijze concept Omgevingsvisie        Breda 2040                                                        03-2021
pdf
- Heavenleigh Jeroense maakt tweede ‘Blind Wall’ voor De Rith                                                            04-10-2020
- Concept Jaarplan 2020                                    Juni 2020
pdf
- Stand van zaken                                            Juni 2020
pdf
- Wandel en fietsrouters Effen en omstreken      15-06-2020
- Overzicht meldingen en klachten                    30-12-2019
pdf
- De Rith, een bezoekje waard
- Visie op entrees en recreatief meubilair           22-10-2018
pdf
- Verslag Visie entrees en meubilair                  22-10-2018
pdf
- Uitnodiging voor de opening "Entreepoort Rithsestraat
- De Rith maatregelkaart verkeer                      15-10-2018
pdf
- Presentatie Motie Trots op de Rith                  15-10-2018
pdf
- Presentatie Een duurzame groene Rith             15-10-2018
pdf
- Plannen landgoed Het Lies                             14-09-2017
pdf
- Verslag gemeente "Motie de Rith" 11 juli         13-09-2017
pdf
- Verslag bijeenkomt "Motie de Rith" 11 juli                 12-09-2017
pdf
- Bijeenkomst Motie de Rith                            
pdf
- Presentatie's bewonersbijeenkomst 11 Juli       21-07-2017
- Ontwikkelingen natuur/landschap de Rith         03-10-2016
pdf
- Uitnodiging bijeenkomst Duurzame/groene Rith 16-6-2017
pdf
- Uitnodiging "motie de Rith"                            10-01-2017
pdf
- Update status de Rith                                   14-07-2016
pdf
- Verslag 2e bewoners bijeenkomst de Rith        18-04-2016
pdf
- Info bewoners over bijeenkomst "Trots op buitengebied Z"
pdf
- Verslag bijeenkomst motie De Rith
pdf
- Beantwoording motie Trots op buitengebied Zuid
pdf
- Verslag rondetafelgesprek motie Trots op buitengebied Z
pdf
- Motie: Trots op buitengebied Zuid
pdf
- Uitnodiging bijeenkomst toekomst buitengebied (2)
pdf
- Uitnodiging vervolg bijeenkomst toekomst buitengebied
pdf
- Uitnodiging bijeenkomst toekomst buitengebied
pdf

 

- Foto's presentatie enquete
- Verslag Wijkwaardering 2006
pdf

 

Begeleidend schrijven over het verslag Wijkwaardering 2006:

Geachte bewoners van het Buitengebied Breda Zuid-West

Hieronder vind u in 3 hoofdstukken uitleg over de Wijkwaardering.


- Aanleiding
- Opzet en inhoud van de enquete
- Vervolg en toekomst

Aanleiding.
Direct vanaf de start van de wijkraad is een belangrijke vraag geweest "hoe gaan wij straks namens de wijk spreken. Wat moeten we dan weten?"
Toen daarnaast duidelijk werd dat er in het najaar een inspraakronde komt voor het nieuwe bestemmingsplan "buitengebied zuidwest"werd steeds urgenter dat wij gebaseerd op gegevens vanuit de wijk onze rol in die inspraakronde voor het bestemmingsplan wilde spelen. Wil de wijkraad als een goede partner optreden naar de gemeente, provincie en andere overheden dat moet zij op de hoogte zijn van al wat leeft.
Er werd geinventariseerd welke mogelijkheden er zijn op het gebied van een te organiseren enquete.Die bevindingen waren hoopvol en unaniem is in de wijkraad besloten om een enquete te gaan houden.

De opzet en inhoud van de enquete.
Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal verstaat onder een enquete het volgende : Een onderzoek in een aangelegenheid van openbaar belang waarvan de uitkomsten meestal bekend worden gemaakt. Om met dat laatste deel te beginnen. Natuurlijk worden de uitkomsten van onze enquete op ruime schaal bekend gemaakt. Hoe u dat het liefst ziet is een vraag in deze enquete.
De wijkraad besloot tot de instelling van een werkgroep die tot taak kreeg de enquete te gaan voorbereiden. Jan Jongerius, Theo Tholhuizen, Jaco Balemans en Henk Bom namen deel aan die werkgroep.
Vanaf het begin is samenwerking gezocht met het professionele bureau Prisma. Een bureau dat het materiaal leverde voor de opzet van een enquete zoals een draaiboek, wat moet er allemaal achtereenvolgens gebeuren om tot een goede en verantwoorde enquete te komen en een cd met daarop de inhoud van een enquete voor een dorps- c.q.wijkwaardering. Die informatie is gebaseerd op ruim 2000 eerder verrichte enquetes dorpswaardering in Engeland en Nederland en bleek voor ons van groot belang.
Er werd een brainstormavond georganiseerd waarop de leden van de wijkraad werden verzocht om naast henzelf nog 2 a 3 bewoners uit hun gebied mee te nemen om zo een voldoende doorsnee van de wijk te hebben. Met die mensen is toen een inventarisatie gemaakt van alle in de wijk levende globale wensen,ideeen en opmerkingen. Daarmee zijn we aan de slag gegaan om gebruikmakend van het geleverde materiaal een enquete van ongeveer 60 a 65 vragen (dat is echt het maximum) op te zetten.
De vragen moeten alle relevante terreinen waarop door de vertegenwoordigers is gereageerd betreffen. Dat is gelukt. Naast personalia zijn er vragen op het gebied van wonen, werken,religie, veiligheid, winkelen, mobiliteit en recreatie. Kortom al die terreinen die van belang zijn nu en in de toekomst in ons buitengebied. Afgelopen week zijn er door alle leden van de wijkraad 2 a 3 proefenquetes uitgezet om te beoordelen of de enquete volledig was, leesbaar en duidelijk. Daarna was de laatste correctieronde zodat we nu een complete en door de wijkraad goedgekeurde enquete hebben. En niet het minst belangrijkste Mevr. Berna Kousemaker van het Bureau Prisma heeft haar deskundig oog er ook nog eens over laten gaan en ook haar opmerkingen zijn in de definitieve versie verwerkt.

Toekomst en vervolg.
Maandagavond 12 juni heeft wethouder Schoenmakers de eerste enquete uitgedeeld. Daarmee is onze enquete officieel van start gegaan. Toen begon het pas. Aan alle bewoners van 12 jaar en ouder wordt een enquete uitgereikt met het dringende verzoek die zo goed mogelijk vanuit jezelf in te vullen. Lees hiervoor het voorblad bij de enquete. U kunt een afspraak maken wanneer en op welke wijze de ingevulde enquete of enquetes worden opgehaald of afgeleverd. U vraagt zich misschien af waarom vanaf 12 jaar. We hebben hier lang bij stil gestaan. Allereerst zijn de kinderen van nu de volwassenen van de toekomst en daarbij beleven zij het wonen en leven in een buitengebied anders dan volwassenen       (denk aan onderwijsmogelijkheden,jeugd- en sportclubs, uitgaan). Wij zijn er van overtuigd dat een serieuze benadering van onze jeugd veel werkbare informatie kan en zal opleveren. Hopelijk bent u dat met ons eens en stimuleert u uw kinderen om de enquete in te vullen.
Het succes van deze enquete valt of staat met de bereidheid van alle inwoners van ons gebied om hier aan mee te werken. Beschouw deze enquete als een kans om ons en ook de gemeentebestuurders van uw wensen en ideeen op de hoogte te brengen.
Even wat cijfers. Wij hebben berekend dat ongeveer 1750 enquetes moeten worden uitgezet op ongeveer 800 adressen. Er van uitgaande dat er minimaal 80 % respons komst houdt dat in dat ongeveer 1400 ingevulde enqueteformulieren handmatig zullen moeten worden verwerkt

Wij plannen om eind augustus/begin september de eerste resultaten van de enquete te hebben. Dat zijn dan nog niet de echte analyses en dwarsverbanden, maar eerder de rechte tellingen zoals bv.
Leeftijdsopbouw in de wijk
Hoe lang woont men al hier
Wil men verhuizen en waar naar toe
Wat voor soort bebouwing ziet men hier, starters en/of senioren
Wat zijn onveilige plaatsen.

Het eindrapport inclusief de analyses zal tegen het eind van het jaar gereed zijn. Uiteraard zult u hierover geinformeerd worden.

Tenslotte.
Uit eigen wetenschap is ons bekend dat er heel veel werk en tijd is gaan zitten in het opzetten en gereed maken van de enquete voor de presentatie van vanavond. Omdat we als wijkraad er in geloven dat met behulp van de uitkomsten van deze enquete ons werk als wijkraad zinvol kan en zal zijn hebben we dat met veel genoegen gedaan.
Vanwege het belang van deze enquete wil ik eindigen met u nogmaals op te roepen als bewoners van ons buitengebied zuidwest om de enquete in te vullen. Alleen dan kunnen wij verder.

Wij hebben er 80 avonden en veel huiswerk ingestopt, nu vragen we u om 20-30 minuten hieraan te besteden.

Bedenk daarbij : Voor het college van B&W telt elke ingevulde enquete mee!!!

Wij danken u,

Team Wijkwaardering