Lopende zaken

Trots op ons buitengebied

Vanuit de gemeente Breda is in het verleden de motie: ‘Trots op het Buitengebied Zuid-West’ of ook ‘Trots op de Rith’ uitgevaardigd. Dit om de verloedering van het buitengebied tegen te gaan en met bewoners, boeren en bedrijven te werken aan een vitaal buitengebied. Zaken die in dit verband gebeurd zijn, of in het vervolg hiervan gebeuren, kunt u hier terugvinden.

Vertel het de gemeente

De tijden dat de medewerkers van de gemeente op inspectie in de wijken te vinden waren zijn helaas al lang voorbij. Willen we de toestand van onze wijk of omgeving op peil houden dan zullen we zaken die niet in en op orde zijn zelf bij de gemeente moeten aangeven.

Dat wil zeggen melden, melden en nog eens melden.

Dit kan via de knop hieronder of via de Buiten Beter App.

Bellen kan ook via 14076.

Samen houden we het dan schoon, veilig en heel.

Buurtpreventie en Veiligheid

Sinds februari 2010 is er gestart op Effen en aansluitende buurtschappen met het fenomeen Buurtpreventie. Dat alles onder de vleugels van de toen nog beschikbare wijkagent en het team van buurtpreventie Breda.

Een flink aantal inwoners voelde zich geroepen om als Straat Contact Persoon  (SCP) een bijdrage te willen geven aan de veiligheidsgevoelens van de bewoners en veiligheid van de omgeving als geheel. Gaandeweg is buurtpreventie gestaag gegroeid en is het virus o.a. overgeslagen naar het Lies en Overa. De straatcontactpersonen, ook wel buurpreventen genoemd, beheren tegenwoordig ook de Buurtapp voor hun gebied .

Voor de gemeenschap woonachtig in en rond Effen is er tevens gestart met fenomeen Effen Hart Safe. Een flink aantal vrijwilligers meldden zich aan om getraind te worden in het reanimeren en gebruik van de daarbij onmisbare AED. De gecertificeerde deelnemers aan Effen Hart Safe worden jaarlijks bijgeschoold en het aantal AED-apparaten neemt toe door inzet en sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

Verkeersveiligheid is een zeer belangrijk taakgebied van de Wijkraad. We nemen allemaal deel aan het verkeer en ook in het buitengebied vinden veel verkeersbewegingen plaats. We krijgen daarom bijna allemaal te maken met de uitwassen van het verkeer, zoals ongepast rijgedrag en te hard rijden. De wijkraad krijgt hierover een veelvoud van klachten en we kaarten deze problematiek aan bij de afdeling verkeer en handhaving van de gemeente en de wijagent. Daar deze beide echter kampen met een groot gebrek aan handhavende capaciteit draagt vaak niet bij aan een snelle oplossing.

Voor alles moeten we echter ook eens bij ons zelf te rade gaan en tijdens de verkeersdeelname in onze eigen omgeving eens realiseren, dat wij mogelijk datgene aan het doen zijn waar we andere verkeersdeelnemers van betichten. Dan hebben we al weer veel gewonnen.

Wonen en leefbaarheid

Naast de ruimte voor woningen is er weinig bouwpotentie in ons buitengebied. Dit leidt tot stilstand van ontwikkelingen zoals behoud van leefbaarheid en de aanwas van bewoners. Mindere bezetting van de school en beide gemeenschapshuizen en een daling van de ledenaantallen van verenigingen zijn hier ook een gevolg van.

De wijkraad tracht tussen de regels door toch dit belangrijke onderwerp op het stadskantoor en elders onder de aandacht te brengen en te houden. Op deze manier streven we ernaar de leefbaarheid op verantwoorde wijze in stand te houden.

Windenergie – HSL – A16

Na een lang ontwikkelings- en bouwproces zijn er langs de HSL/ A16 Bundel als onderdeel van de energie transitie vele windmolens geplaatst. Daaronder zijn er in ons gebied ook drie geplaatst op het knooppunt Galder. Een vertegenwoordiging van de  4 Bredase wijk-& dorpsraden is hier van begin af aan bij betrokken.

Tijdens het ontwikkelingsproces is er afgesproken dat 25 % van de netto opbrengst van de windmolens ten goede gaat komen van gemeenschap ten behoeve van verduurzamings- en energieprocessen.  Op deze manier is het de bedoeling de energietransitie in de wijk te stimuleren en te versnellen. Daarnaast zal er door extra aanplant van bomen ook aandacht besteed worden aan de zichtbaarheid van de windmolens in het landschap. Via deze weg worden deze enigszins gecamoufleerd.

ZLTO

ZLTO is de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.
Binnen onze wijk speelt de landbouw van oudsher een belangrijke rol en de ZLTO is daarom ook een overlegparter van de wijkraad.